top of page

Този еднодневен курс е съставен от четири модула. Всеки от тях представя най-добрите практики и ключови концепции чрез уъркшопове, дискусии и примери от практиката.

 

Обучението е фокусирано върху:

 

  • Стратегическо управление на репутацията - значимост на „добрата репутация”, комплексност на управлението.

  • Репутация, доверие и етика - ролята на корпоративната социална отговорност, формиране на фирмената репутация, ефективни методи за изразяване на корпоративните ценности и послания.

  • Ангажиране на всички заинтересовани страни- управление на репутацията в различни етапи от развитието на компанията, изграждане на доверие, стратегии за реакция при кризисни ситуации.

  • Управление на стратегически за компанията въпроси – ранна идентификация и бърза реакция на важни тенденции и събития, които биха могли да засегнат репутацията на компанията, управление на риска, стратегии за адаптация.

  • Мениджмънт на онлайн репутацията

 

След обучението се издава сертификат от ISOC ( курсовете на ISOC са сертифицирани от Edexcel и The British Accreditation Council ). Повече информация на:

http://www.isoc.com/london/course/97/issues-and- reputation-management

GB | BG

Управление на репутацията

bottom of page